برو

نه

خاموش نمی مانم

تا ببری با خودت ...

واژه هایم را

من...

فقط"نمی نویسم "تا"بخوانی"

می نویسم تا بگویم دلم بی تاب است

می نویسم تا نا گفته هایم را بگویم

"نمی نویسم "تا بخوانی"

می نویسم" تا بدانی "

نه

این بار

خاموش نمی مانم

تا ببری با خودت ...

بدانند دوستت دارم ،باکی نیست

اما..

وقتی می بینم نیستی !

هیچ..

برو

من با رد پاهایت درد دل می کنم

/ 0 نظر / 4 بازدید