همین چند خط

چند خط می نویسم تا آرام گیرم

چند خط بغض می کنم تا مبادا هق هق گریه ها تو را برنجاند

چند خط سکوت می کنم

و....

همه من همین چند خط بود

دوستت دارم

به اندازه ان همه چند خطی که ننوشتم

 

به او نوشت :

عذاب می  کشم ولی، عذاب من گناه نیست
وقتی شکنجه گر تویی، شکنجه اشتباه نیست

 

/ 0 نظر / 19 بازدید