.....

سفرهای تنهایی همیشه بهترند

کنار یک غریبه می نشینی قهوه ات را می خوری

سرت را به پشتی صندلی تکیه میدهی تا وقت بگذرد

به مقصد که رسیدی

کیف و بارانی ات را بر میداری

به غریبه ی کنارت سری تکان می دهی و می روی

همین که زخم آخرین آغوش را به تن نمی کشی

همین که از درد خداحافظی به خود نمی پیچی 

همین که تلخی یک بغض را با خودت از شهری به شهری نمیبری

همین یعنی سفرت سلامت . . .

/ 0 نظر / 43 بازدید