...

چه سخت است...

هم پائیزباشد !

هم ابرباشد !...

هم باران باشد ...

هم خیابان ،خیس باشد ...

اما...

...نه تو باشی ...

نه دستی برای فشردن باشد !

نه پایی برای قدم زدن باشد و

نه نگاهی برای زل زدن ...

 

/ 0 نظر / 14 بازدید